Tiếng Việt

Tiếng Việt

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sự kiện bằng Tiếng Việt

(Programs in Vietnamese)


Liên lạc thư viện

 

(Contact the Library)


Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của thư viện, xin vui lòng liên lạc Phân Khoa Anh Ngữ và Ngôn Ngữ Thế Giới


Thư Viện Trung Ương Seattle, tầng 1
1000 Fourth Ave.
Seattle, WA 98104


Điện thoại: 206-684-0849
Điện thư: Ask a Librarian

Xin cám ơn Thân Hữu của Thư Viện Công Cộng Seattle đã cung cấp ngân quỹ cho trang Web tiếng Việt của Thư Viện.

 

Thank you to the Friends of The Seattle Public Library for providing the funds for the Library's Vietnamese language Web site.

Tìm hiểu thêm về Thư Viện.

(Welcome Video)

 

Xem video.
Đọc một lời nhắn. 
 

Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện