Reading Lists

Kids at the beach drawing

Find books picked by librarians for readers up to the 5th grade.

Virtual Programs

Graphic representing virtual programs for kids

Find Virtual Story Times, STEAM activities and workshops with teaching artists on our YouTube Channel. Summer of Learning programs begin in July.

Coloring Sheet

Activity sheet to color

Download this printable Sneak Peek activity sheet and have fun coloring with your kids. Share your creations on social media with the hashtag #SPLsummer2020. Illustrated by Seattle Walk Report.

Download Reading Log

Painting of two beavers in the water

Download a reading log to keep track of your daily reading this summer.

... then play!

Instructions for the reading activity on pages 2-3:

 1. Make your own reading goal! We suggest reading 20 minutes a day.
 2. Color in one square each day you read.
 3. Read anything you want! You may also listen to someone read or tell stories aloud.

ከገጽ 2-3 ስላሉት የንባብ ልምምዶች መመሪያ፡

 1. የራስዎትን የንባብ ግብ ይፍጠሩ! በቀን ለ20 ደቂቃ እንዲያነቡ ምክር እንሰጣለን።
 2. በሚያነቡበት በእያንዳንዱ ቀን አንድ አራት ማዕዘን ይቀቡ።
 3. የሚፈልጉትን ያንብቡ! አንዳንድ የሚነበቡ ወይም ድምጽ ከፍ ተደርጎ የሚተረኩ ታሪኮችን ሊያዳምጡ ይችላሉ።

关于阅读活动的说明请见第 2-3 页:

 1. 请您自行制订阅读目标!我们建议每天 20 分钟。
 2. 阅读当天给一个方块填色。
 3. 您可以阅读任何内容!您也可以聆听其他人 大声朗读或讲故事。

sucutəd dxʷʔal ti suk̓ʷəšədalikʷ ʔal tə pipa saliʔ gʷəl ɫixʷ

 1. huyudəxʷ ʔə kʷ(i) adsuk̓ʷəšəd ɫashuyud! səsx̌aƛ̓txʷ čəɫ ɫask̓ʷəšəd ʔə saliʔačiʔ ʔiɫdᶻidᶻəlaɫ kʷi sləx̌il
 2. sx̌alalus ʔal dəč̓uʔ buusax̌ad kʷi tuk̓ʷəšəd čəxʷ
 3. k̓ʷəšədəxʷ čəxʷ ʔə kʷi stab kʷ(i) adsəsx̌aƛ̓txʷ! gʷəluud čəxʷ dxʷʔal gʷat kʷi suk̓ʷəšəd gʷəl sux̌ʷiʔab

Ajajoota sochii dubisuu fuula 2-3 irra:

 1. Dubbisuu kaayyoo dhuunfaa kee godhu! Nutti guyyaatti daaqiiqaawwan 20 gorsinna.
 2. Halluu rogarfee tokko itti godhi guyyaa dubbistu kamuu.
 3. Waan barbaadu kamuu dubbisi! Ati tarii nama seenaa yookiin waan si olkaasee dubbisu dhaggeeffadhu.

Tilmaamaha hawlaha akhriska ku qoran baggaga 2-3:

 1. Samayso yoolkaaga wax akhrinta! Waxaanu soo-jeedinaynaa inaad akhriso 20 daqiiqo maalintii.
 2. Midabbee hal laba jibbaar maalin kasta oo aad akhrido.
 3. Waxaad rabto akhri! Waxaad sidookale dhagaysan kartaa qaar ka midah akhriska ama kor ugu dhawaaqi kartaa sheekooyinka.

En las páginas 2 y 3 se encuentran las instrucciones para la actividad de lectura:

 1. ¡Póngase sus propias metas de lectura! Sugerimos que dedique 20 minutos por día.
 2. Cada día que lea, coloree un cuadro.
 3. ¡Lea lo que más le guste! También puede escuchar a alguien que lea o cuente historias en voz alta.

ነቲ ኣብ ገጽ 2-3 ዘሎ ናይ ንባብ ንጥፈት ዝምልከቱ መምርሒታት:

 1. ናይ ግዛእ ርእስኩም ናይ ንባብ ሽቶ ኣድልዉ! ከም ርእቶና ኣብ መዓልቲ 20 ደቂቅ ይኹን ንብል።።
 2. ብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብሓደ ርቡዕ ኩርናዕ ነቲ ተንብብዎ ኣሕብርዎ።።
 3. ዝደለክሞ ኣንብቡ! ንሓደ እንዳንበበ ዓውኢሉ ክነግር ክትሰምዕዎ ትክእሉ ኢኩም።።

Hướng dẫn về hoạt động đọc ở trang 2-3:

 1. Lập mục tiêu đọc cho riêng mình! Chúng tôi gợi ý quý vị nên đọc 20 phút mỗi ngày.
 2. Tô vào một ô vuông mỗi ngày quý vị đọc.
 3. Đọc bất cứ truyện nào quý vị muốn! Quý vị cũng có thể nghe ai đó đọc hoặc lớn tiếng kể lại các câu chuyện.