Hầu hết các liên kết trong trang này dẫn đến các trang bằng tiếng Anh, trừ khi có ghi chú khác. Nếu quý vị muốn tự động dịch trang nào sang ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng bảng chọn Ngôn Ngữ (Language) ở trên cùng bên phải của mỗi trang.

Đơn ghi danh thẻ Thư viện

Quý vị có quyền sử dụng tên ưa thích hoặc biệt danh của quý vị.
Đối với trẻ em dưới 13 tuổi, xin vui lòng điền đơn xin thẻ thư viện cho trẻ em.
Quý vị muốn được nhận thông tin về tài khoản của quý vị bằng cách nào? *
 
Quý vị có muốn nhận các email định kỳ để biết về các tin tức của Thư Viện , các sự kiện đặc biệt và hoạt động ở Thư Viện và Hội Tài Trợ Thư Viện không? *

Quý vị có muốn nhận những điện thư cung cấp tin tức, sự kiện và hoạt động từ Thư viện không? *

 
 
Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm đối với việc sử dụng thẻ này và tất cả các lệ phí cho việc sử dụng thẻ.

Tôi Đồng y với Các Điều khoản Sử Dụng:
Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng và tất cả các khoản phí có liên quan đến thẻ Thư Viện này.
Tôi xác nhận các thông tin trên mẫu đơn này là chính xác.

 *
   

* Bắt buộc

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.