Scan & Fax

All Library locations have self-service ScanEZ kiosks for free high speed scanning of documents and photos and text-to-audio scanning. ScanEZ kiosks also have translation capabilities.

ScanEZ kiosks can also send free faxes to fax numbers in the United States. Please note that we are not able to receive faxes for patrons.

Scanning/Translating/Faxing Instructions with ScanEZ

Before you begin, select Accessibility for audio or visual assistance tools, or you may also translate on screen instructions into your preferred language by selecting Language.

Select Touch Here to Start.

Select Source (flatbed scanner or sheet fed scanner).

Select Next.

Select a media option:

 • Scan-to-USB
 • Scan-to-Copy
 • Scan-to-Email
 • Scan-to One Drive
 • Scan-to-Google Drive
 • Scan-to-Dropbox
 • Scan-Text-to-Audio
 • Text Translation
 • Scan-to-Fax
 • Scan-to-Smart Phone

Select Next.

Read copyright statement and select Accept to proceed.

On Scan Settings screen, select:

 • Output Format (PDF, SPDF, Word, TIFF, JPEG, PNG)
 • Scan Mode (Color, grayscale, black & white)
 • Image Quality (Standard, High Quality, Photo)

Place your document on glass screen or in sheet fed scanner and click on Scan.

 • If you want to make any changes, select options in View and Edit

Preview your scan and select Next (if not satisfied, select ‘delete’ and restart process).

Follow these instructions per media option selected:

 • Scan-to-USB: Insert a USB flash drive into the dongle (the main directory and the filename will be auto-populated. You may be able to modify one or both).
 • Scan-to-Copy: In the Job Information field, enter your Library card number, guest pass or any other name that you want to use to log in with at the scanner to retrieve your copy.
 • Scan-to-Email: Add an email address to email your scanned document to yourself or someone else.
 • Scan-to-One Drive/Google Drive/Dropbox: Log into your existing OneDrive/Google Drive/Dropbox account to save the scanned file.
 • Scan-Text-to-Audio: Select which language you would like to audio translate your document into.
 • Text Translation: Select which language you would like to translate your document into.
 • Scan-to-Fax: Enter the recipient’s fax number and choose fax settings (if you select email confirmation, you will need to also enter your email address; if you select cover sheet, a blank cover sheet will appear for you to complete).
 • Scan-to-Smartphone: Scan the QR code shown on the screen with your smartphone (once scanned, you may download the file directly to your device).

Then select an option: Scan more (to scan more pages and save to the same media), I’m Done (to end scanning), or Save to other Media (to save scanned documents to another media).

Get Instructions in Your Language

Instrucciones en español

Instrucciones de escaneado/traducción/fax con ScanEZ

Antes de comenzar, seleccione Accessibility (Accesibilidad) para obtener herramientas de asistencia visual o de audio, o también puede traducir las instrucciones en pantalla a su idioma preferido seleccionando Language (Idioma).

Seleccione Toque aquí para comenzar.

Seleccione Fuente (escáner plano o de alimentación de hojas).

Seleccione Siguiente

Seleccione medios:

 • Escanear a USB
 • Escanear a copiar
 • Escanear y enviar por email
 • Escanear y enviar a One Drive
 • Escanear y enviar a Google Drive
 • Escanear y enviar a Dropbox
 • Convertir texto a audio
 • Para servicio de traducción
 • Escanear y enviar fax
 • Escanear y enviar a smartphone

Seleccione Siguiente

Lea la declaración de derechos de autor y seleccione Aceptar para continuar.

En la pantalla de Ajustes de escáner, seleccione:

 • Formato de salida (PDF, SPDF, Word, TIFF, JPEG, PNG)
 • Modo de escáner (Color, Escala de grises, Blanco y negro)
 • Calidad de imagen (Estándar, Alta calidad, Foto)

Coloque el documento en la pantalla de cristal o en el escáner de alimentación por hojas y haga clic en Escanear.

 • Si desea realizar algún cambio, seleccione las opciones en Ver y editar

Dé una vista previa del escaneado y seleccione Siguiente (si no está satisfecho, seleccione "eliminar" y reinicie el proceso).

Siga estas instrucciones según la opción de medios seleccionada:

 • Escanear a USB: Inserte una memoria USB en el dispositivo (el directorio principal y el nombre del archivo aparecerán automáticamente. Es posible que pueda modificar uno o ambos).
 • Escanear a copiar: En el campo Información del trabajo, ingrese su número de tarjeta de la Biblioteca, pase de invitado o cualquier otro nombre que desee utilizar para iniciar sesión en el escáner para recuperar su copia.
 • Escanear y enviar por email: Agregue una dirección de correo electrónico para enviarse el documento escaneado a sí mismo o a otra persona.
 • Escanear y enviar a One Drive/Google Drive/Dropbox: Inicie sesión en su cuenta existente de OneDrive/Google Drive/Dropbox para guardar el archivo escaneado.
 • Convertir texto a audio: Seleccione el idioma al que desea audio-traducir su documento.
 • Para servicio de traducción: Seleccione el idioma al que desea traducir su documento.
 • Escanear y enviar fax: Ingrese el número de fax del destinatario y seleccione los ajustes de fax (si selecciona confirmación por correo electrónico, deberá ingresar también su dirección de correo electrónico; si selecciona portada, aparecerá una portada en blanco para que la complete).
 • Escanear y enviar a smartphone: Escanee el código QR que aparece en la pantalla con su smartphone (una vez escaneado, podrá descargar el archivo directamente a su dispositivo).

A continuación, seleccione una opción: Escanear más (para escanear más páginas y guardarlas en el mismo soporte), He terminado (para finalizar el escaneado) o Guardar en otros medios (para guardar los documentos escaneados en otros medios).

Hướng dẫn bằng tiếng Việt

Hướng dẫn Quét/Thông Dịch/Fax cho chương trình ScanEZ

Trước khi quý vị bắt đầu, hãy chọn Accessibility để truy cập các công cụ hỗ trợ về âm thanh hoặc hình ảnh hoặc quý vị cũng có thể thông dịch các hướng dẫn trên màn hình sang ngôn ngữ ưa thích của mình bằng cách chọn Language (Ngôn ngữ).

Chọn Bấm Vào Đây Để Bắt Đầu

Chọn Nguồn (máy quét màn hình phẳng hoặc máy quét dạng từng tờ)

Chọn Tiếp Theo

Chọn một loại phương tiện

 • Quét-ra-USB
 • Quét-rồi-in
 • Quét-ra-Email
 • Quét-ra-One Drive
 • Quét-ra-Google Drive
 • Quét-ra-Dropbox
 • Quét Văn bản ra Âm thanh
 • Dịch Văn Bản
 • Quét-ra-Fax
 • Quét-ra Điện thoại thông minh

Chọn Tiếp Theo

Đọc tuyên bố bản quyền và chọn Accept (Chấp nhận) để tiếp tục.

Ở màn hình Thiết lập Quét, chọn:

 • Định dạng đầu ra (PDF, SPDF, Word, TIFF, JPEG, PNG)
 • Chế Độ Quét (Màu sắc, Thang độ xám, Đen Trắng)
 • Chất Lượng Ảnh (Tiêu chuẩn, Chất lượng cao, Ảnh thường)

Đặt văn bản của quý vị lên màn hình kiếng hoặc đặt vào máy quét từng tờ và bấm nút Quét.

 • Nếu quý vị muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy chọn các tùy chọn trong Xem và Chỉnh sửa

Xem qua kết quả quét của quý vị và chọn Tiếp theo (nếu không hài lòng, hãy chọn 'xóa' và khởi động lại quá trình).

Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây cho mỗi loại phương tiện mà quý vị chọn:

 • Quét-ra-USB: Gắn ổ USB vào lỗ cắm USB (thư mục chính và tên tập tin sẽ được tự động hiển thị trên màn hình. Quý vị có thể sửa đổi một hoặc cả hai).
 • Quét-rồi-in: Trong phần Job Information (thông tin công việc), hãy điền vào số thẻ Thư Viện, thẻ  khách của quý vị, hoặc bất kì tên nào khác mà quý vị muốn sử dụng để đăng nhập vào máy quét nhằm lấy bản sao của mình.
 • Quét-ra-Email: Thêm địa chỉ email để gửi tài liệu đã quét của quý vị qua email cho chính quý vị hoặc người khác.
 • Quét-ra-One Drive/Google Drive/Dropbox: Đăng nhập vào tài khoản OneDrive/Google Drive/Dropbox hiện có của quý vị để lưu tập tin đã quét.
 • Quét Văn bản ra Âm thanh: Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn dịch tài liệu của mình sang âm thanh.
 • Dịch Văn Bản: Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn dịch tài liệu của mình sang.
 • Quét-ra-Fax: Nhập số fax của người nhận và chọn cài đặt fax (nếu quý vị chọn xác nhận qua email, quý vị cũng sẽ cần nhập địa chỉ email của mình; nếu chọn trang bìa, một trang bìa trống sẽ xuất hiện để quý vị hoàn thành).
 • Quét-ra Điện thoại thông minh: Quét mã QR hiển thị trên màn hình bằng điện thoại thông minh của quý vị (sau khi quét, quý vị có thể tải tập tin trực tiếp xuống thiết bị của mình).

Sau đó chọn một trong số các tùy chọn sau đây: Quét thêm (Scan more) (để quét nhiều trang hơn và lưu vào cùng một phương tiện), Tôi đã hoàn tất (I’m Done) (để kết thúc quá trình quét) hoặc Lưu vào Phương tiện khác (Save to other Media) (để lưu tài liệu đã quét vào một phương tiện khác).

简体中文说明

ScanEZ扫描/翻译/传真说明

开始之前,请选择音频或视觉辅助工具的辅助功能,或者您也可以通过选择语言将屏幕上的说明翻译成您的首选语言。

选择触摸这里开始

选择来源(平板扫描仪或单张纸扫描仪)。

选择下一步。

选择媒体选项:

 • 扫描到USB
 • 扫描到复制
 • 扫描到E-mail
 • 扫描到One Drive
 • 扫描到Google Drive
 • 扫描到 Dropbox
 • 扫描到文本转音频
 • 文本翻译
 • 扫描到传真
 • 扫描到智能手机

选择下一步。

阅读版权声明并选择接受继续。

在扫描设置屏幕上,选择:

 • 输出格式(PDF、SPDF、Word、TIFF、JPEG、PNG)
 • 扫描模式(彩色、灰度、黑白)
 • 图像质量(标准、高质量、图像质量)

将文档放在玻璃屏幕上或单张纸扫描仪中,然后单击“扫描”

 • 如果要进行任何更改,请选择“查看”和“编辑”中的选项

预览扫描并选择“下一步” (如果不满意,请选择“删除”并重新启动进程)。

按照所选媒体选项的以下说明进行操作:

 • 扫描到 USB :将 USB 闪存驱动器插入加密锁(主目录和文件名将自动填充。您可以修改其中之一或两者)。
 • 扫描到复印:在“作业信息”字段中,输入您的图书卡号、访客通行证,或您想要用于登录扫描仪以检索副本的任何其他名称。
 • 扫描到E-mail:添加电子邮件地址,将扫描的文档通过电子邮件发送给自己或其他人。
 • 扫描到 One Drive/Google Drive/Dropbox:登录您现有的 OneDrive/Google Drive/Dropbox 帐户以保存扫描的文件。
 • 扫描文本到音频:选择您要将文档音频翻译成的语言。
 • 文本翻译:选择您要将文档翻译成的语言。
 • 扫描到传真:输入收件人的传真号码并选择传真设置(如果您选择电子邮件确认,您还需要输入您的电子邮件地址;如果您选择封面页,则会出现空白封面页供您填写)。
 • 扫描到智能手机:使用智能手机扫描屏幕上显示的二维码(扫描后,您可以将文件直接下载到您的设备)。

然后选择一个选项:扫描更多(扫描更多页面并保存到同一媒体)、我已完成(结束扫描)或保存到其他媒体(将扫描的文档保存到其他媒体)。

Print & Copy

All Library locations offer a limited number of free printed pages. You can print to our printers from Library computers using the printing interface, or print from your own device—even if you are not in the Library. Copying is also available.