In-person Tutoring

Two people sitting at a table, facing each other.

Drop in and meet with a volunteer tutor one-on-one or in a small group for help with basic skills for English, writing, math, citizenship interview and exam, and high school completion.

 • Learn basic skills: English language (including ESOL), reading, writing, and math.
 • Work towards educational goals: high school diploma, GED, college application essay and placement tests, and college degree.
 • Prepare for US citizenship: interview and 100 civics questions.

Virtual Tutoring

tutor.com logo

On-demand, online tutoring is free for adult learners with a Library card. Get help with core subjects including math, science, English, social studies, English as a Second Language, and Microsoft Office. Live English and Spanish tutors are available from 2 to 10 p.m. daily. Vietnamese tutors are available from 4 to 7 p.m.

 • Improve your math skills
 • Review or edit a writing project
 • Study for an upcoming exam
 • Prepare for GED®/HiSET®/TASC® exams
 • Get ready for your Citizenship test

Tutor.com Career Center

tutor.com logo career center

Get free job search and resume-writing assistance

Connect with an expert career tutor or access helpful job search resources.

 • Find job opportunities online
 • Get help completing an application
 • Have a cover letter & résumé reviewed by an expert
 • Practice & prepare for an interview

Available Languages

Español (Spanish)

Tutoría en persona:

Ven y recibe la ayuda personalizada de un tutor voluntario o en un grupo pequeño para adquirir conocimientos básicos de inglés, escritura, matemáticas, preparación para la entrevista y el examen de ciudadanía y para completar el bachillerato.

 • Aprenda habilidades básicas: Idioma inglés (incluido ESOL), lectura, escritura y matemáticas.
 • Trabaje para alcanzar sus objetivos educativos: diploma de secundaria, GED, ensayo de solicitud de ingreso en la universidad y pruebas de nivel, y título universitario.
 • Prepárese para su examen de ciudadanía estadounidense: entrevista y 100 preguntas de civismo.

Tutoría Virtual:

Tutoría en línea a pedido gratuita para estudiantes adultos con una tarjeta de biblioteca. Obtenga ayuda con materias básicas como matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés como segundo idioma y Microsoft Office.

 • Mejore sus habilidades matemáticas
 • Revise o edite un proyecto de escritura
 • Estudie para un próximo examen
 • Prepárese para los exámenes GED®/HiSET®/TASC®
 • Prepárese para su examen de ciudadanía estadounidense

Centro de trabajo de Tutor.com:

Obtenga asistencia gratuita para la búsqueda de empleo y la redacción de su currículum.

Conéctese con un tutor profesional experto o acceda a recursos útiles para la búsqueda de empleo.

 • Encuentre oportunidades de trabajo en línea
 • Obtenga ayuda para completar una solicitud de empleo
 • Haga que un experto revise una carta de presentación y currículum
 • Practique y prepárese para una entrevista

Los tutores personales en vivo en inglés y español están disponibles todos los días de 2 a 10 p.m. Inicie sesión en Tutor.com con una tarjeta de biblioteca.

Conéctese a Tutor.com

Tiếng Việt (Vietnamese)

Dạy Kèm Trực Tiếp:

Hãy ghé qua và gặp một người dạy kèm tình nguyện trực tiếp hoặc trong một nhóm nhỏ để nhận được sự trợ giúp cho các kỹ năng cơ bản cho việc học tiếng Anh, kỹ năng viết, làm toán, phỏng vấn và bài thi xin quốc tịch, và bài thi tốt nghiệp phổ thông.

 • Học các kỹ năng cơ bản: tiếng Anh (bao gồm ESOL), đọc, viết, và làm toán.
 • Hướng tới các mục tiêu giáo dục: bằng tốt nghiệp trung học, GED, bài luận đăng ký đại học và các bài kiểm tra xếp lớp, và bằng cao đẳng.
 • Chuẩn bị thi quốc tịch Hoa Kỳ: phỏng vấn và 100 câu hỏi về công dân.

Dạy Kèm Trực Tuyến:

Chương trình dạy kèm trực tuyến, theo yêu cầu là miễn phí cho những học sinh là người lớn mà có một thẻ Thư Viện. Hãy nhận sự trợ giúp cho các môn học chủ đạo như toán học, khoa học, tiếng Anh, các môn xã hội học, tiếng Anh như là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL), và học sử dụng phần mềm Microsoft Office.

 • Cải thiện các kỹ năng toán học
 • Đánh giá hoặc chỉnh sửa một dự án viết luận
 • Chuẩn bị cho một bài kiểm tra sắp tới
 • Chuẩn bị cho cáckì thi lấy bằng GED®/HiSET®/TASC®
 • Chuẩn bị cho bài thi Lấy Quốc Tịch

Tutor.com Trung Tâm Việc Làm:

Nhận sự trợ giúp miễn phí cho việc tìm việc làm và viết sơ yếu lý lịch. Kết nối với một chuyên gia tư vấn về việc làm hoặc truy cập các nguồn lực hữu ích cho việc tìm việc làm.

 • Tìm các cơ hội việc làm trực tuyến
 • Nhận sự trợ giúp để hoàn thành đơn xin việc là
 • Được chuyên gia đánh giá thư ngỏ và sơ yếu lý lịch (résumé) của quý vị
 • Luyện tập và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc làm

Những người dạy kèm trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha làm việc mỗi ngày từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối. Những người dạy kèm bằng tiếng Việt làm việc từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Kết nối với Tutor.com