Làm thế nào để tạo tài khoản

Quý vị có thể tạo một tài khoản bằng cách sử dụng số thẻ Thư Viện và số mật mã (PIN) của quý vị. Điền số thẻ Thư viện của quý vị ở dưới phần “Username or Barcode” (Tên người dùng hay mã vạch”, và điền số mật mã (PIN) mà quý vị đã tạo trong mẫu đơn xin thẻ Thư viện của quý vị.

Sử dụng thẻ Thư Viện của quý vị

Quý vị có thể sử dụng số thẻ Thư Viện để đặt giữ các món đồ. Chúng tôi cũng có truyền thông điện tử và các nguồn lực trên mạng để quý vị truy cập miễn phí từ bất kì nơi nào với thẻ Thư Viện của quý vị. Sau đây là một số cách mà quý vị có thể bắt đầu với Thư Viện:

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.

//Confirmation success script